เปิดรายได้ของอาชีพนักบัญชี

หลังจากประเทศสมาชิก  AEC ทั้ง 10 ประเทศได้ลงนามในข้อตกลง ร่วมบริการวิชาชีพบัญชีของ ในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2557 ไปแล้ว จึงทำให้หน่วยงานวิชาชีพบัญชีของแต่ละประเทศ ได้ร่วมกันกำหนดคุณสมบัติและขั้นตอนเพื่อทำให้เกิดการเคลื่อนย้ายนักบัญชีได้อย่างฉับไวมากขึ้น

เงินเดือนของนักบัญชีในประเทศไทย

บัญชี เป็นสายงานซึ่งมีอัตราเงินเดือนสูงเป็นอันดับ 3 ในระดับหัวหน้างาน คือ มีอัตราเงินเดือนอยู่ในช่วงระหว่าง 49,664 – 81,375 บาท  มีตำแหน่งงานได้แก่  ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบัญชี  หรือ หัวหน้าฝ่ายภาษีระหว่างประเทศ แน่นอนว่าต้องเป็นสายอาชีพที่มีทักษะคล้ายคลึงกับการเงิน , การธนาคาร , ร่วมกับการสอบ รวมทั้งต้องมีประสบการณ์ทางสายงานบัญชีที่มากพอสมควร

เงินเดือนของนักบัญชี ในกลุ่มประเทศสมาชิก AEC

เรียงตามลำดับจากประเทศเงินเดือนเฉลี่ยสูงสุดจนถึงต่ำสุด

กลุ่ม 1 ประเทศสิงคโปร์  มีเงินเดือนเฉลี่ย 172,520 บาท สูงเกือบ 3 เท่าของประเทศไทยซึ่งมีเงินเดือนเฉลี่ยสูงเป็นลำดับ 2 คือ เดือนละ 62,161 บาท

กลุ่ม 2 กลุ่มประเทศที่รองจากประเทศไทย ได้แก่ บรูไน , มาเลเซีย , อินโดนีเซีย เงินเดือนเฉลี่ยออกมาไม่มีความแตกต่างกันมากนัก คือ อยู่ในช่วง 40,000 – 60,000 บาท

กลุ่มที่ 3 คือ ฟิลิปปินส์และเวียดนาม ประมาณ 2 หมื่นบาท ส่วนประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่อย่าง พม่า , ลาว , เขมร เงินเดือนของนักบัญชียังต่ำมาก มีจำนวนแค่หลักพันบาท

หากทำการเปรียบเทียบในเรื่องของการจัดอันดับของความต้องการไปทำงาน ของผู้ตอบแบบสอบถามปรากฏว่ามีรูปแบบเรียงตามระดับเงินเดือนเฉลี่ย แปลว่า สิงคโปร์เป็นสถานที่นักบัญชีชาวไทยต้องการเดินทางไปทำงานมากที่สุด รวมทั้งเป็นประเทศที่มีเงินเดือนมากที่สุด แน่นอนว่าความต้องการไปทำงานจะมาก-น้อยไปตามฐานเงินเดือน ยกเว้นประเทศเวียดนาม ที่มีเงินเดือนอยู่อันดับ 7 แต่กลับกลายเป็นว่าเป็นประเทศที่มีผู้ต้องการไปทำงาน เป็นอันดับ 3 เนื่องจากเวียดนามเป็นประเทศเปิดใหม่ ซึ่งมีโอกาสในการเติบโตสูง ทำให้นักบัญชีมีโอกาสเก็บเกี่ยวประสบการณ์ เพื่อสร้างเสริมความก้าวหน้าในวิชาชีพได้เป็นอย่างดี จึงเป็นเหตุผลหลักของการที่นักบัญชีไทยจะไปทำงานในต่างประเทศ

จากการวิเคราะห์เงินเดือนรวมทั้งความต้องการแรงงานด้านบัญชี ของนักบัญชีชาวไทยอันกล่าวมาสะท้อนให้เห็นถึงแนวโน้มการเคลื่อนย้ายแรงงาน เมื่อเกิดกติกาข้อบังคับใหม่ให้มีการผ่อนผันให้มีการเคลื่อนย้ายได้อย่างอิสระมากขึ้น นอกจากนี้ เป็นไปได้ว่าประเทศไทยน่าจะเป็นเป้าหมายอันดับต้นๆของนักบัญชีชาวต่างชาติ เพราะมีการจ่ายค่าตอบแทนสูงประกอบกับสภาพแวดล้อมอันสวยงามสะดวกสบายของประเทศไทย อาหารการกินมีราคาต่ำกว่าประเทศเขา จึงมีความจำเป็นมาก ซึ่งนักบัญชีไทยต้องมีการปรับตัว เพื่อให้สามารถแข่งขันกับนักบัญชีจากประเทศ AEC ซึ่งมีความสนใจประกอบอาชีพบัญชี ในประเทศไทย นอกไปจากการแข่งขันเพื่อเข้าไปประกอบอาชีพในประเทศกลุ่ม AEC