ในองค์กรขนาดใหญ่นั้นนักทำบัญชีมีความสำคัญแค่ไหน

เอกสารอันมีความสำคัญทางด้านการเงิน เช่น  งบกำไร , ขาดทุน เป็นเครื่องมืออันใช้บ่งบอกถึงวิธีการค้าขายของธุรกิจสำหรับในช่วงเวลาหนึ่ง รวมทั้ง งบดุล ที่แสดงให้เห็นถึงโหมดการค้าขายของธุรกิจสำหรับช่วงเวลานั้น

ถ้าหากปราศจากเอกสารเหล่านี้แล้ว ก็นับว่าเป็นการยากในการที่คุณจะวางแผนต่างในอนาคตๆของทางธุรกิจ รวมทั้งดำเนินธุรกิจได้อย่างราบลื่น

กระบวนการทางด้านบัญชี มีทั้งการวัด , การสรุปผลในการดำเนินธุรกิจ เพราะฉะนั้นการแปลความหมายของข้อมูลทางการเงิน , การรายงานผลไปยังผู้รับผิดชอบเพื่อทำการตัดสินใจต่อไป

การจัดการบัญชีที่ดี จะเป็นการกระตุ้นบุคลากรต่างๆ ภายในองค์กรให้เกิดแรงบันดาลใจ มีไฟในการนำองค์กรไปสู่เป้าหมายที่วางไว้ ด้วยความประสบความสำเร็จ

การบัญชีเข้ามามีหน้าที่ในการช่วยดูแล ให้ผู้เกี่ยวข้องทั้งหลายสามารถเกิดความตัดสินใจในเรื่องของธุรกิจได้ กระบวนการทางด้านบัญชี ซึ่งมันจะประกอบไปด้วย การวัดและการสรุปผลการดำเนินการของธุรกิจไปจนถึงการแปลความหมายของข้อมูลทางด้านการเงิน และการรายงานผลที่ได้รับไปยังผู้รับผิดชอบเพื่อช่วยใช้ในการตัดสินใจ

องค์กรมักจะใช้การบริหารผสานกับบัญชีการเงินในการดำเนินกิจการ ตามพื้นฐานการบัญชีการเงิน เป็นกระบวนการบันทึกธุรกรรมต่างๆ รวมทั้งช่วยรายงานผลข้อมูลทางการเงินให้ออกมาในรูปแบบของเอกสารงบต่างๆ โดยเอกสารเหล่านี้จะใช้เป็นแนวทางในการตัดสินใจทางด้านการเงิน อันเกี่ยวกับบุคคลที่เกี่ยวข้องต่อไป แต่ในขณะเดียวกัน นักบัญชีบริหารก็มีหน้าที่พ่วงในเรื่องของการติดตามต้นทุนทางธุรกิจ การระบุต้นทุนในสิ่งต่างๆ เช่น ค่าของสินค้าและบริการ เป็นต้น อีกทั้งยังเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการคาดการณ์การขาย รวมทั้งงบในการดำเนินธุรกิจอีกด้วย

เอกสารต่างๆซึ่งมีความสำคัญต่อบริษัทเป็นอย่างมาก เช่น งบกำไร , ขาดทุน เอกสารเหล่านี้จะแสดงข้อมูลทางการเงินของธุรกิจตามระยะเวลาที่กำหนด ไม่ว่าจะเป็น งบดุล , สินทรัพย์ , หนี้สิน  รวมทั้งต้นทุนในการดำเนินกิจการ ในระยะเวลาหนึ่ง โดยองค์ประกอบเหล่านี้ล้วนเกิดจากกระบวนการของนักบัญชีการเงินทั้งสิ้น  อีกทั้งบัญชีการเงินยังบอกชี้ข้อมูลทางการเงินต่างๆ เช่น รายงานประจำเดือนอันเกี่ยวกับ ต้นทุน , กำไร , ยอดขาย , สถิติอื่นๆอันสำคัญ ซึ่งช่วยให้ผู้เกี่ยวข้องสามารถทำการบริหารกิจการได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

ถ้าหากไม่มีรายงานหรือเอกสารพวกนี้ จะเป็นเรื่องยากมากที่จะดำเนินธุรกิจหรือตัดสินใจในเรื่องต่างๆอันเกี่ยวข้องกับทางธุรกิจ ยกตัวอย่างเช่น ตัดสินใจขยายกิจการ เป็นต้น องค์กรอาจใช้งบกระแสเงินสดในการตรวจสอบ การเก็บเงินจากลูกหนี้ทั้งหลายๆ และใช้ประกอบตัดสินใจในการลงทุนด้านต่างๆ เป็นต้น

ถ้าหากคุณเคยมีประสบการณ์ ได้ประสบพบเจอการทำบัญชีในกิจการขนาดกลางไปถึงขนาดใหญ่ คุณจะสัมผัสได้เลยว่า กระบวนการปิดบัญชีนั้น เทียบได้กับสายการผลิตในอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ เพราะฉะนั้นในกิจการขนาดใหญ่ บางแห่งจะใช้วิธี ให้มีฝ่ายบัญชีส่วนกลาง เพื่อลดต้นทุนและเวลาที่ใช้